UBND TỈNH QUẢNG NINH
BAN XÚC TIẾN VÀ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ

Quản lý văn bản

#
Số hiệu
Trích yếu
Loại văn bản
Ngày ban hành
Cơ quan ban hành
1 158/BC-BXTĐT Về việc đánh giá, chấm điểm theo các tiêu chí kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2015 năm 2022 tại Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Các loại văn bản khác 15/12/2022 Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh
2 117/BC-BXTĐT Báo cáo tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Các loại văn bản khác 19/08/2022 Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh
3 119/QĐ-BCĐ Thành lập đoàn kiểm tra áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Quảng Ninh năm 2022 Quyết định 05/07/2022 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh
4 40/TB-BCĐISO Thông báo kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thốngQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, tổ chứcthuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2022 Các loại văn bản khác 05/07/2022 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh
5 41/KH-BCĐISO Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Quảng Ninh năm 2022 Kế hoạch 13/06/2022 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh
6 63/BC-BXTĐT Báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm 2022 duy trì, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Các loại văn bản khác 03/06/2022 Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh
7 38/KH-BCĐISO Kế hoạch thực hiện hoạt động công tác ISO năm 2022 Kế hoạch 11/05/2022 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh
8 50/QĐ-BXTĐT Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh Quyết định 30/03/2022 Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh
9 254/BCĐISO Triển khai sử dụng phần mềm ISO điện tử theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Quảng Ninh Các loại văn bản khác 18/03/2022 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh
10 40/QĐ-BXTĐT Quyết định về việc Ban hành áp dụng Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 Quyết định 11/03/2022 Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh
11 41/QĐ-BXTĐT Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh Quyết định 11/03/2022 Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh
12 19/KH-BXTĐT Kế hoạch áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2022 Kế hoạch 01/03/2022 Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh
13 495/QĐ-UBND Ban hành quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống phần mềm ISO điện tử theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào các hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Quảng Ninh Quyết định 25/02/2022 UBND tỉnh Quảng Ninh
14 4309/QĐ-UBND Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, chấm điểm việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Quảng Ninh Quyết định 14/10/2019 UBND tỉnh Quảng Ninh
15 101/QĐ-BKHCN Công bố mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng, theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương Quyết định 21/01/2019 Bộ Khoa học và Công nghệ