UBND TỈNH QUẢNG NINH
BAN XÚC TIẾN VÀ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ

Công bố phù hợp tiêu chuẩn

STT
Tên điều khoản
Tên tài liệu
1
4 - Bối cảnh tổ chức
2
5 - Chính sách chất lượng
3
6.1 - Mục tiêu chất lượng
4
6.2 - Rủ ro và cơ hội
5
7.1 - Thông tin dạng văn bản
6
7.2 - Quy trình nội bộ
7
7.3 - Quy trình giải quyết thủ tục hành chính
8
8.1 Các quy trình giải quyết công việc
9
8.2 - Kết quả giải quyết công việc
10
9.1 - Đánh giá nội bộ
11
9.2 - Xem xét của lãnh đạo
12
10.1 - Sự không phù hợp và hành động khắc phục
13
10.2 - Đề xuất cải tiến
14
Quyết định công bố phù hợp tiêu chuẩn